Chức năng nhiệm vụ

Chức năng: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo linh kiện ,thiết bị và dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực Cơ khí – Điện tử nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu, triển khai công nghệ  của tổ chức, tập thể, nhà khoa học trong và ngoài Viện hàn lâm khoa học & Công nghệ Việt nam.
Nhiệm vụ: Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, thực hiện hóa các ý tưởng khoa học về thiết bị, vật liệu nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ và kỹ thuật;
Hỗ trợ các đơn vị, tập thể, các nhà khoa học trong việc chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm công nghệ mới về thiết bị, vật liệu, điện - điện tử, gia công cơ khí
Thực hiện các dịch vụ bảo trì, bảo hành, kiểm định, sửa chữa, chế tạo thiết bị, sản phẩm khoa học và các dịch vụ khác theo năng lực của xưởng CKĐT phù hợp với quy định của pháp luật.
Hợp tác với các tổ chức có hàm lượng khoa học công nghệ cao trong và ngoài  Viện Hàn Lâm Khoa  học & Công nghệ Việt Nam, nhằm khai thác năng lực của xưởng CKĐT phù hợp với quy định của pháp luật.